Uttalande från VD
"Vi ser att det finns en stor potential att produktutveckla och paketera nya produkter med svenskproducerad solel till företag. "

Pontus Ringaby
VD

Vi ser en ökad efterfrågan för uthålliga energilösningar från svenska företag. Fler och fler undersöker möjligheterna att teckna elavtal som bygger på användande av solkraft. Det ökande intresset beror självklart på att fler och fler inser betydelsen av att alla bidrar till att förbättra miljön och minska klimatpåverkan. 

Men, företagens intresse för just solel är inte bara driven av de egna ambitionerna att säkerställa långsiktiga lösningar – även företagens kunder har en genomgående positiv inställning till solenergi. I en undersökning säger hela 80% av företagens konsumenter att de gärna ser en långsiktig satsning på solenergi (uppgiften baseras på en undersökning utförd av Energiforsk på uppdrag av staten).

SunSparks affärsidé är att erbjuda långsiktiga energilösningar för alla företag som har ambitionen att köpa solel. I främsta hand ser vi Sunspark som ett alternativ för företag som inte själva har möjlighet att investera i egna solceller i tillräckligt stor skala.

Från Sunsparks sida ser vi en stor potential när det handlar om att produktutveckla, bygga och paketera nya lösningar – som utgår från svenskproducerad solel – till företag. 

Kraven från kunder, konsumenter och intressenter – som på olika sätt kommer i kontakt med företagens produkter – ökar konstant vad gäller hållbar verksamhet. Köp av förnyelsebar energi blir en allt viktigare del i framtidens ”hållbarhets-mix”. 

Från EU’s sida har man satt upp ett ramverk för att identifiera graden av miljömässig hållbarhet i investeringar. Det finns idag ett förslag att större företag, från 2022 ska kunna redovisa hur stor del av intäkterna som kommer från ”gröna aktiviteter”. EU vill införa detta för att medverka till att Parisavtalets mål – vad gäller höjningen av medeltemperaturen – kan nås.

Varmt välkommen att göra er förfrågan på solel till oss på Sunspark!

Med vänliga hälsningar

SunSpark Nordic AB 

Pontus Ringaby
VD

Vision

Att bli en av de största aktörerna inom solenergi i Sverige och hjälpa företag att minska sina utsläpp och nå sin miljömål genom att köpa solel

Mission

SunSpark mission är att accelerera expansionen av solenergi som en av de viktigast förnyelsebara energikällorna.

Roll

SunSparks roll kommer att vara utveckla, investera och äga/drifta solparker för produktion av solenergi. SunSpark säljer solelen till företag via eldistributör

Nya tidens ”oljerush”

Vi rullar ut solpaneler istället för borrtorn